Tag Archive for: burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Bedrijfsverzekeringen in tijden van corona

We bundelden 20 veelgestelde vragen in een whitepaper.

Je kan deze downloaden via de volgende link.

Opgelet met “afstand van verhaal”

In de uitzendsector

Recht op verhaal na arbeidsongeval

Opgelet wanneer je als uitzendbedrijf niet vertrekt vanuit je eigen contractclausules. Sommige bedrijven trachten immers een contractuele afstand van verhaal te bekomen.

Het is immers zo dat de arbeidsongevallenverzekering in sommige situaties verhaal mag uitvoeren tegen de gebruiker van de uitzendkracht.

Dit kan enkel wanneer deze het slachtoffer zou worden van een ongeval en wanneer zou blijken dat de gebruiker fouten heeft gemaakt (bv onvoldoende afscherming van een machine).

BA verzekering van de klant / gebruiker

Uiteraard moet deze klant / gebruiker de schade niet zelf vergoeden en kan hij de claim doorschuiven naar zijn BA verzekering, maar :

 1. Het is dan wel belangrijk dat deze verzekering ook dit risico dekt. Je kan dit al preventief bespreken met je klant.
 2. Een ambetante zaak is dat er vaak wordt gewerkt met een hoge vrijstelling in de BA polis

Tips wanneer je toch “afstand van verhaal” aanvaardt

Dan nog is het niet verstandig om de “afstand van verhaal” te accepteren in het contract, en als het echt niet anders kan :

 • Tracht de afstand van verhaal te beperken (bv 50% van de jaaromzet die je kan realiseren bij de klant / gebruiker)
 • Informeer dan zeker ook zelf je arbeidsongevallenverzekering. Deze moet op de hoogte worden gesteld. Indien je dit niet doet dan kan de verzekeraar zijn verhaalrecht uitoefenen tegen het uitzendbedrijf !

In het huurcontract

Ook in huurcontracten zien we de “afstand van verhaal” terugkeren. Het lijkt op het eerste zicht interessant om het gebouw maar één keer te verzekeren als verhuurder. Het levert meestal een kleine besparing op.

Voordelen

 • De huurder moet de huurdersaansprakelijkheid niet verzekeren
 • De verhuurder moet niet jaarlijks nakijken of de huurder zijn brandpolis wel correct heeft betaald

Maar er zijn ook aandachtspunten !

 1. Wanneer de huurder een schadegeval heeft bv. waterschade, kan hij geen beroep doen op zijn vertrouwde makelaar en verzekeraar maar moet hij via de verhuurder passeren
 2. In het huurcontract is er meestal sprake van een algemene afstand van verhaal. Beter wordt deze afstand van verhaal beperkt tot schade gedekt door de brandverzekering

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.

Contacteer KMO-Assur

 

Ben ik verzekerd wanneer ik een receptie organiseer?

Bijkomende vragen

Er zijn meerdere vragen die we ons bijkomend moeten stellen :

 • Wordt er eten voorzien? Zorgt u er zelf voor of werkt u met een traiteurdienst?
 • Is er een aansprakelijkheid mogelijk door een fout van de organisator?
 • Zijn de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen ter preventie van brand?
 • Denkt u ook aan brandbestrijding en evacuatie?
 • In welke ruimte organiseert u deze receptie? En valt die onder de objectieve aansprakelijkheid?

In functie van bovenstaande antwoorden, zullen we u advies geven over de nodige verzekeringen en te nemen maatregelen.

Voedselvergiftiging

Als restaurant-uitbater zal je deze dekking waarschijnlijk wel voorzien hebben in je BA-verzekering.

Maar geldt dat ook voor jou, wanneer je hoofdactiviteit productie, bouw, … is?

Vaak voorziet de polis in een uitbreiding wanneer er gratis drank of voedsel wordt gegeven.

Ook als particulier ben je verzekerd via je familiale verzekering wanneer derden (niet je gezinsleden) slachtoffer worden van bedorven vlees op de barbecue.

Polissen

De polissen die we dus in dit kader onder de loupe moeten nemen zijn :

 • BA uitbating
 • hospitalisatieverzekering
 • arbeidsongevallenverzekering
 • BA organisator
 • brandverzekering
 • objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Meer duidelijkheid door de minister over 10jarige aansprakelijkheid

Parlementaire vraag aan Kris Peeters

Naar aanleiding van een parlementaire vraag over het toepassingsgebied van de verplichte tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, gaf minister Kris Peeters op 12 juli volgende verduidelijking:

“Enkel de aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector die prestaties of werken uitvoeren die de gesloten ruwbouw realiseren, vallen onder de verzekeringsplicht”. Ze hebben betrekking op “de dragende elementen die de stabiliteit of de stevigheid van de woning uitmaken (funderingen en dragende structuur = ruwbouw), alsook de elementen die de woning wind- en waterdicht maken (buitenschrijnwerk en dak = gesloten maken van de ruwbouw)”.  

Afwerking van gebouwen en installaties vallen dus niet onder de verzekeringsplicht

Bovenstaand antwoord houdt in dat lichtere activiteiten, zoals de afwerking van gebouwen en installatie, niet onder het beoogde begrip van gesloten ruwbouw vallen. Aannemers die dergelijke werken uitvoeren – bv. de parketplaatser, elektricien, loodgieter, schilder … – nemen geen deel aan de realisatie van de gesloten ruwbouw en zijn volgens de interpretatie van de minister dus niet onderworpen aan de verzekeringsplicht. Let wel, dat neemt niet weg dat ze aansprakelijk blijven voor schade berokkend door hun fouten!

Samengevat

We kunnen dus stellen dat deze interpretatie van de minister mag worden overgenomen. De verplichting om te verzekeren vervalt voor vele actoren in de bouw, maar de 10jarige aansprakelijkheid op zich blijft natuurlijk wel bestaan.

10 jarige aansprakelijkheid voor aannemers: nog veel vragen

10 jarige aansprakelijkheid vanaf 1 juli

De verzekeringswereld maakt zich klaar want vanaf 1 juli 2018 is het zover. Houdt u er als aannemer al rekening mee in je prijszetting?

Hoeveel zal u dat kosten?

Er zijn ook heel wat aannemers die zelden deze verplichte verzekering moeten afsluiten. Weet u wanneer deze verplichting geldt?

Het is zeker u goed te laten informeren want uit onze eerste contacten met ons cliënteel blijkt dat men zelden altijd onder deze verzekeringsverplichting valt. Een jaarcontract op basis van het omzetcijfer is dan ook zelden de beste keuze. De verzekering is immers niet altijd nodig:

 • enkel maar voor woningen in België
 • enkel maar wanneer een architect werd aangesteld
 • enkel maar voor werken aan de buitenchil van de wonigen
 • enkel maar voor de contractant met de bouwheer

Contacteer ons indien u er meer van wenst te weten of volg één van onze ontbijtsessies: 17 april (Mechelen), 18 april (Loenhout) en 19 april (Wijnegem).

10-jarige aansprakelijkheid van aannemers

Vanaf 1 juli 2018 moeten aannemers zich ook verzekeren voor de 10-jarige aansprakelijkheid, zoals die eerder al gekend is voor architecten.

Niet voor elk bouwwerk

De regeling geldt voor werken in België, en enkel voor bouwwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is (met architect), en enkel voor gebouwen met woonfunctie.

Onderaannemers automatisch verzekerd

Onderaannemers vallen automatisch onder dekking van de hoofdaannemer.

Werken aan de buitenschil

Elke aannemer die werken uitvoert aan de buitenschil van de woning en die rechtstreeks een contract heeft met de bouwheer zal deze verzekering moeten afsluiten.

De verzekering geldt immers enkel voor werken die impact kunnen hebben op de stabiliteit of waterdichtheid van de woning.

 

 

Tag Archive for: burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Wanneer ben ik aansprakelijk bij een ongeval van een klant in mijn winkel?

Aansprakelijkheid voor ongevallen van klanten

Het gebeurt relatief vaak. De klant komt klagen dat hij schade heeft opgelopen in je winkel. Hij is gevallen. Of hij heeft zijn hemd gescheurd aan het rek.

Hoe reageer je dan best?

De klant valt in je winkel

Een klant is uitgegleden in de winkel en op de grond gevallen. Nu komt hij langs met een doktersbriefje. Wat moet ik nu doen?

Aansprakelijk of niet?

Aansprakelijkheid hangt altijd samen met een fout. Was er iets waardoor deze val kon gebeuren? Was de vloer net gekuist en was er geen signalisatie? Was er geen vloermat aanwezig?

Het blijft uiteraard een klant

Je kan de klant niet zomaar afwimpelen door te zeggen dat er geen fout was. Het best wordt dit commercieel ingekleed en doe je de aangifte aan KMO-ASSUR. We nemen het dan van je over. Het kan aangegeven worden aan de aansprakelijkheidsverzekering of rechtsbijstandsverzekering.

Het resultaat is ofwel een vergoeding ofwel een objectief standpunt over je aansprakelijkheid.

Stel dat je “officieel” niet aansprakelijk bent, dan kan je nog zelf een commerciële geste doen ten aanzien van de klant.

Het befaamde groentenarrest

Wanneer de klant zou uitglijden op een radijs aan de groentenafdeling, dan wordt er in dit arrest van 1981 vanuit gegaan dat dit niet de fout is van de winkeluitbater.

Een normaal voorzichtig persoon mag zich in deze afdeling verwachten dat er groentenresten op de grond zouden kunnen bevinden.

We kunnen deze redenering verder doortrekken. Wanneer er sneeuwval is, dan is het ook logisch dat de winkel nat (en glad) kan zijn. Men kan dat verwachten en het is niet je fout.

Op een zomerse dag kan de klant zich hier niet aan verwachten en is het wel aan jou om ervoor te zorgen dat de vloer droog is, of dat de natte vloer goed werd gesignaleerd.

 

Meer weten?

 

 

 

Wie is aansprakelijk voor schade van auto’s op mijn parking?

Stel dat er op je parking een kras werd aangebracht aan een wagen of dat er een spiegel is verdwenen. Ben je dan aansprakelijk?

We moeten hierbij een onderscheid maken tussen auto’s van werknemers en auto’s van klanten.

De auto van je werknemer wordt beschadigd op de parking

Je moet “als een goede huisvader” zorgen voor de persoonlijke voor­werpen die door je werknemers in bewaring worden gegeven. Die verplichting geldt voor persoonlijke voorwerpen in een locker, maar ook voor de auto die men parkeert op de parking van het bedrijf.

Concreet betekent dit dat je als werkgever de nodige voorzorgen moet nemen om ervoor te zorgen dat deze auto niet beschadigd of gestolen wordt. Dit kan gebeuren door camerabewaking of door het plaatsen van een omheining of slagbomen.  Je hoeft niet te zorgen voor permanente bewaking. De bewaarverplichting is dwingend en een bord met een vermelding dat je niet aansprakelijk bent voor schade is hier van geen waarde.

De auto van je klant wordt beschadigd op de parking

In principe moet je hier niet voor opdraaien want je moet deze schade immers enkel vergoeden als de klant u iets kan verwijten (bv. een werknemer reed er met een heftruck tegen).

Ging het echter om een vluchtmisdrijf waarbij  de auto van uw klant werd beschadigd, dan ben je daarvoor niet aansprakelijk.

Volgens rechtspraak ben je ook niet aansprakelijk wanneer er door een weerfenomeen (bv. blikseminslag die een steen liet vallen) schade ontstaat.

Wanneer niet-klanten hun voertuig parkeren op uw parking dan geldt hetzelfde principe. Een bord “parking enkel voor klanten” heeft enkel een ontradend effect maar ontslaat u niet van een eventuele aansprakelijkheid door uw fout.

 

Geef steeds schade aan

Doe in geen enkel geval een uitspraak over uw aansprakelijkheid en geef altijd het schadegeval door aan KMO-ASSUR. De verzekeraar zal onderzoeken of hij moet tussenkomen en zal u belangen desgevallend verdedigen.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.